آزمون ورودی جهت پایه دهم

اولین نوبت آزمون ورودی جهت پایه دهم 20 اردیبهشت ماه -97

گزارش تصویری