راه یابی به مرحله نیمه نهایی مسابقات کشوری پایا


1-گروه انسانی راه یافته به مرحله نیمه نهایی مسابقات کشوری پایا:ستایش ضیایی،فاطمه سادات اعلایی،شقایق اصف


1-گروه انسانی راه یافته به مرحله نیمه نهایی مسابقات کشوری پایا:ستایش ضیایی،فاطمه سادات اعلایی،شقایق اصف


2-گروه تجربی راه یافته به مرحله نیمه نهایی مسابقات کشوری پایا:اندیا چراغی،هانیه مانی،مبینا چراغعلی پور،فاطمه امیدی،تالین استپانیان


3--گروه ریاضی راه یافته به مرحله نیمه نهایی مسابقات کشوری پایا:نهال حسنی،سارینا صالحی،اتنا خالقی،نسترن رضایی،نسترن فخیمی


4--گروه انسانی راه یافته به مرحله نیمه نهایی مسابقات کشوری پایا: فاطمه افشین فر-ریحانه رحمانی-زهرا بهبودی

گزارش تصویری