آموزش عملی نمازفروردین ماه-97 با توجه به تغییر ساعت نیمه ی دوم سال

آموزش عملی نمازفروردین ماه-97 با توجه به تغییر ساعت نیمه ی دوم سال

گزارش تصویری