تاسیس مجتمع آموزشی سیمای نور  سال 1373

  • متوسطه دوره اول 1373
  • متوسطه دوره دوم 1383

- کسب رتبه 1 بودجه بندی مدارس غیر دولتی شهر تهران

- برگزیده کار فرمایان نمونه سازمان تامبن اجتماعی 1394